Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Een arbeidsongeschiktheids-verzekering geeft een periodieke uitkering als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of ziekte. De uitkering loopt maximaal door tot een van tevoren overeengekomen eindleeftijd.
De arbeidsongeschiktheids-verzekering is met name van belang voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, die geen aanspraak kunnen maken op een werknemersverzekering.